Terms & Conditions

1. SPORTAMUNDI

SportaMundi (hierna “SPORTAMUNDI”) is een Belgische vereniging zonder winstoogmerk (vzw). De vereniging heeft tot doel wetenschappelijk onderzoek in de praktijk te brengen door het ontwikkelen, implementeren en ondersteunen van producten en/of diensten aan organisaties zonder winstoogmerk. Iedere overeenkomst gesloten tussen de vereniging SPORTAMUNDI, waarvan de zetel gevestigd is te Gaver 13, 9830 Sint-Martens-Latem, België, BTW BE 0695.531.273, RPR Gent, afdeling Gent en de klant wordt beheerst door onderhavige voorwaarden.

SPORTAMUNDI biedt een digitaal platform aan die verschillende wetenschappelijk onderbouwde diensten en producten integreert omtrent sporten en bewegen.

De online diensten van de SportKompas producten worden aangeboden via het SPORTAMUNDI digitaal platform door middel van software as a service (hierna de “diensten”).

SPORTAMUNDI bezit het recht om de aanbieding en samenstelling van haar producten en diensten aan te passen wanneer zij hiertoe beslist. In ieder geval houdt zij eraan om de klant hiervan binnen redelijke termijn voorafgaandelijk op de hoogt te brengen via een vermelding op haar website of via de SPORTAMUNDI communicatie naar bestaande klanten toe (cfr. artikel 18).

De diensten, zoals beschreven op de website of in de SPORTAMUNDI communicatie (cfr. 18) worden beschikbaar gesteld op een “zoals het is” basis. De klant verklaart dan ook voldoende precontractueel geïnformeerd te zijn over de inhoud en draagwijdte van de diensten.

1.1 SPORTKOMPAS

Diensten en producten omtrent sportoriëntatie dragen de merknaam “SportKompas”. SportKompas ® is een geregistreerde merknaam op naam van vzw SportaMundi (hierna “SPORTAMUNDI”). UGent behoudt de intellectuele eigendom van SportKompas.
SPORTAMUNDI verkreeg van UGent de exclusieve rechten voor het ontwikkelen en het exploiteren van SportKompas producten en diensten ten dienste van non-profit organisaties. Producten onder de naam “SportKompas” bestaan onder andere uit:

 • SportKompas I DO, een systeem voor het registreren van de resultaten van de fysieke testen, een sportoriëntatie-advies en opvolgingssysteem
 • SportKompas I LIKE, een web applicatie waarbij kinderen kunnen aangeven welke bewegingen ze leuk vinden
 • SportKompas I AM, een vragenlijst die peilt naar de sportmotivatie en persoonlijke context van kinderen

1.2 HAN BEWEEGTEST

Diensten en producten omtrent het herkennen van het beweegniveau bij kinderen dragen de productnaam “HAN Beweegtest”.

SPORTAMUNDI verkreeg van Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) de exclusieve rechten voor het ontwikkelen en het ter beschikking stellen van de HAN beweegtest via het SPORTAMUNDI digitaal platform ten dienste van non-profit organisaties. HAN behoudt de intellectuele eigendom van de HAN Beweegtest.

2. Toepassingsgebied

Door bestelling van de diensten van SPORTAMUNDI, erkent de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden (Terms of Service) en deze te aanvaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde raadpleegbaar op de website van SportKompas met het adres www.sportkompas.be (hierna de “website”).

Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

Indien SPORTAMUNDI nalaat de strikte toepassing te eisen van een van de bepalingen van deze voorwaarden, kan dit niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van deze rechten.

SPORTAMUNDI behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen door een aanpassing op haar website. Dergelijke aanpassing zal op redelijke termijn voorafgaandelijk aangekondigd worden door SPORTAMUNDI op haar website, alsook via de SPORTAMUNDI communicatie aan de reeds bestaande klanten (cfr. artikel 18).

De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. Ingeval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen SPORTAMUNDI en de klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling.

3. Klanten

Een klant is iedere private of professionele persoon die diensten afneemt van SPORTAMUNDI, evenals iedereen die in naam en voor rekening van een rechtspersoon optreedt.

Iedere klant wordt verondersteld minstens 18 jaar oud te zijn.

4. Offerte

Offertes van SPORTAMUNDI zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de klant.

Een offerte is slechts geldig voor de specifieke opdracht waarop ze betrekking heeft en geldt dus niet automatisch voor volgende gelijkaardige opdrachten. Offertes omvatten enkel die diensten die er uitdrukkelijk in vermeld worden.

Promoties, folders of catalogi, van welke aard dan ook, uitgaande SPORTAMUNDI zullen niet beschouwd worden als een offerte.

5. Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt pas juridisch en definitief tot stand wanneer de klant zich inschrijft voor een on-line dienst bij SPORTAMUNDI (i) via de inschrijvingsoptie voorzien op de website, of (ii) bij het ondertekenen van een contract of (iii) telefonisch, en op voorwaarde dat deze inschrijving gevolgd wordt door een e-mail van SPORTAMUNDI aan de klant waarbij deze een gebruikersaccount wordt verstrekt ter activatie (zie verder toegelicht in artikel 6).

Een geldige inschrijving veronderstelt minstens de opgave van volgende informatie door de klant:

 • Identiteitsgegevens van de organisatie (account) en de facturatiegegevens.
 • Identiteitsgegevens van de private of persoon (account admin) met geldig e-mailadres;

Vooraleer over te gaan tot toekenning van een gebruikersaccount, bezit SPORTAMUNDI het recht om bijkomende informatie op te vragen aangaande de klant en diens activiteiten, zoals maar niet beperkt tot onderzoek van diens kredietwaardigheid.

De gegevens die een klant opgeeft voor het bekomen van een gebruikersaccount dienen in ieder geval accuraat, waarachtig, up-to-date en volledig te zijn.

Bij gebrek aan correcte medewerking van de klant dienaangaande, of bij twijfels van SPORTAMUNDI omtrent de identiteit of toelaatbaarheid van de activiteiten van de klant, behoudt SPORTAMUNDI zich het recht voor om de uitvoering van de inschrijving, door toekenning van een gebruikersaccount, te weigeren. Ook inschrijvingen waaruit blijkt dat de klant de intentie heeft om de diensten zelf weder te verkopen, is SPORTAMUNDI gerechtigd te weigeren.

Een weigering tot toekenning van een gebruikersaccount (en dus tot contracteren) door SPORTAMUNDI geeft in geen geval aanleiding tot enige schadeloosstelling.

Eventuele wijzigingen of aanvullingen van de overeenkomst na toekenning van de gebruikersaccount, worden slechts als geldig beschouwd na schriftelijk akkoord van of uitvoering door SPORTAMUNDI.

6. Gebruikersaccount/login

Een aanvaarding door SPORTAMUNDI van een geldige inschrijving door de klant leidt tot een activatie van een gebruikersaccount. Via een gebruikersaccount en de daarbij horende login(s) wordt de klant toegang geboden tot de on-line diensten van SPORTAMUNDI.

Toegang tot de diensten impliceert een recht op gebruik van de diensten ten gunste van - maar tegen betaling door - de klant. In geen geval impliceert dit enige eigendomsoverdracht van de diensten door SPORTAMUNDI aan de klant.

Een gebruikersaccount bevat de locatie en toegangscodes waarmee de klant toegang wordt geboden tot de diensten.

Een login behoort slecht toe tot één persoon, en mag dan ook niet gedeeld worden met meerdere personen.

Per login dient iedere gebruiker van de klant een uniek wachtwoord in te stellen, dat tot diens persoonlijke informatie behoort.

Iedere klant is uitsluitend verantwoordelijk voor de bescherming en beveiliging van diens gegevens inzake de gebruikersaccount en logins, zoals maar niet beperkt tot de gebruikersnaam en het paswoord. De klant wordt verondersteld deze informatie niet over te dragen aan een derde partij en ieder ongeautoriseerd gebruik onmiddellijk te sanctioneren, alsook te melden aan SPORTAMUNDI. Bovendien wordt een klant zelfs niet verondersteld zijn paswoorden (of deze van zijn gebruikers per login) mee te delen aan SPORTAMUNDI (bijvoorbeeld in het kader van de helpdesk waarbij assistentie wordt verzocht van SPORTAMUNDI - cfr. artikel 17).

Ieder verlies of misbruik van de persoonlijke gegevens verbonden aan de gebruikersaccount en de daarbij horende logins zal dan ook niet kunnen leiden tot enige aansprakelijkheid in hoofde van SPORTAMUNDI.

7. Duurtijd en opzegging

Een overeenkomst tot gebruik van de diensten van SPORTAMUNDI wordt gesloten voor onbepaalde duur. De verderzetting van de overeenkomst is evenwel steeds afhankelijk van de betaling van de ontvangen facturen door de klant. Zodoende hanteert SPORTAMUNDI het principe van een abonnement.

Opzegging door de klant kan op ieder moment en om welke reden dan ook, mits verzending van een e-mail aan SPORTAMUNDI (info@sportamundi.be). SPORTAMUNDI houdt eraan om binnen de vijf (5) werkdagen na datum van deze email uitwerking te verlenen aan deze beëindiging en de gebruikersaccount van de klant te deactiveren. In ieder geval dient opzegging door de klant plaats te vinden alvorens SPORTAMUNDI is overgegaan tot facturatie in kader van de voorafbetaling van de aankomende overeengekomen periode (cfr. artikel 11). Indien de opzegging plaatsvindt nadat SPORTAMUNDI reeds is overgegaan tot facturatie, wordt de klant verondersteld deze factuur tijdig te betalen (zelfs indien deze zinnens is geen verder gebruik van de overeenkomst te willen maken).

In het geval de klant niet-akkoord gaat met – niet-limitatieve opsomming – (i) een wijziging van het aanbod of de samenstelling van de diensten van SPORTAMUNDI (cfr. artikel 1), (ii) een wijziging van de algemene voorwaarden door SPORTAMUNDI (cfr. artikel 2) of (iii) een eventueel aangekondigde prijsaanpassing door SPORTAMUNDI ( cfr. artikel 10), kan hij aldus te allen tijde en op eenvoudige wijze de overeenkomst beëindigen. In geen geval biedt dit de klant evenwel een bijkomende eis tot schadevergoeding ten laste van SPORTAMUNDI.

8. Levering:

De diensten van SPORTAMUNDI nemen de vorm aan van een “software as a service”. Het louter meedelen van de gebruikersaccount (met bijhorende logins) aan de klant zal worden beschouwd als oplevering van de diensten. Ingebruikname van het SPORTAMUNDI digitaal platform van de diensten door de klant staat gelijk met aanvaarding hiervan.

Ingebruikname en toegang tot de diensten door de klant veronderstelt een internetverbinding en het gebruik van een moderne webbrowser (zoals maar niet beperkt tot de meest recente versie van Google Chrome). Bij gebruik van een verouderde webbrowser, is het mogelijk dat de klant niet alle functies van de diensten kan gebruiken of dat deze functies niet optimaal zullen functioneren.

9. Demo-versie:

Iedere potentiële klant wordt voorafgaandelijk aan de afsluiting van een overeenkomst de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van een demo-versie van de diensten en dit gedurende een overeengekomen periode. Dit vereist een online registratie door de gebruiker, maar is in ieder geval kosteloos. Na afloop van de termijn loopt de demo-versie ten einde zonder dat enige verdere actie vereist is van de gebruiker.

Indien de klant naderhand (of zelfs voor afloop van de periode in kader van de demo-versie) een definitieve bestelling wenst te plaatsen, dienen hiervoor de voorwaarden zoals beschreven in artikel 5 te worden nageleefd.

Bij de inschrijving tot de on-line diensten geeft de klant expliciet zijn akkoord om de uitvoering van de diensten aan te vangen en erkent hij aldus niet langer te genieten van dergelijk herroepingsrecht. Niettemin kan iedere klant, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, steeds gebruik maken van de demo-versie die SPORTAMUNDI aanbiedt.

10. Prijs:

De on-line diensten worden aangeboden tegen een bepaalde prijs per sporter (geregistreerd kind).

Alle prijzen worden afgebeeld op de website of bevestigd per e-mail en zijn uitgedrukt in euro. De prijzen zijn inclusief BTW.

De diensten zullen worden aangerekend aan de prijs zoals vermeld op de website of in de e-mail op het ogenblik dat overeenkomst tussen partijen is tot stand gekomen (cfr. artikel 5).

In geen geval kan SPORTAMUNDI garanderen om haar prijzen - zoals vermeld op de website - voor een bepaalde termijn te zullen aanhouden, gezien zij hiervoor afhankelijk is van de marktstructuur.

Voor zover de prijzen zijn gebaseerd op de alsdan geldende hoogte van loonkosten, kosten van bestanddelen/diensten, sociale premies en overheidslasten, kosten van materialen en onderdelen, wisselkoersen en/of andere kosten is SPORTAMUNDI in geval van verhoging of verlaging van één of meer van deze prijsfactoren gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen c.q. te verlagen wanneer zij hiertoe wenst te beslissen en dit in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen. De nieuwe prijsstructuur zal tenminste één maand voor de inwerkingtreding ervan via de SPORTAMUNDI communicatie worden ter kennis gebracht aan de bestaande klanten (cfr. artikel 18) en worden aangekondigd op de website.

11. Facturatie

SPORTAMUNDI houdt eraan om te factureren aan haar private en professionele klanten. Dit zal gebeuren op maandelijkse basis aan het begin van de maand na de uitvoering van de testen in de vorige maand. De prijs op de factuur is gebaseerd op het aantal nieuw geregistreerde sporters vermenigvuldigd met de prijs per sporter.

In het geval van opzegging door de klant (cfr. artikel 7), zullen de reeds betaalde gelden aan SPORTAMUNDI definitief verworven blijven en niet het voorwerp uitmaken van terugbetaling.

Door het bestellen/afnemen van de diensten, verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door SPORTAMUNDI, behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen.

De factuur zal verzonden worden naar de bestemming die de klant heeft opgegeven bij diens bestelling. De klant houdt eraan om SPORTAMUNDI tijdig op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen dienaangaande.

12. Betaling

SPORTAMUNDI hanteert een betaaltermijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van iedere factuur.

De financiële gegevens van de klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. SPORTAMUNDI heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de klant.

De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform van toepassing, die als enige de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen.

Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest aangerekend van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd.

Na 1 maand achterstallige betaling heeft SPORTAMUNDI het recht om het verschuldigde bedrag te verhogen met 12% van het factuurbedrag, met een minimum van vijftig euro (€ 50,00) (incl. BTW), ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van SPORTAMUNDI om een hogere schadevergoeding te eisen.

Bovendien behoudt SPORTAMUNDI zich het recht voor om de toegang tot de diensten tijdelijk op te schorten tot wanneer zij de effectieve betaling van de klant heeft ontvangen.

De onvoorwaardelijke betaling van een deel van een factuurbedrag, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur.

Facturen kunnen enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering.

13. Annulering

SPORTAMUNDI behoudt zich het recht voor om bij annulatie van een bestelling, zelfs gedeeltelijk, maar in ieder geval voorafgaandelijk aan de levering van de diensten (cfr. artikel 8) aan de klant een schadevergoeding aan te rekenen van 10% van de prijs van de geannuleerde bestelling, BTW niet inbegrepen, onverminderd het recht van SPORTAMUNDI op vergoeding van de werkelijk geleden schade indien zij deze kan bewijzen.

14. Beëindigingsmogelijkheden door SPORTAMUNDI

Gezien de overeenkomst van onbepaalde duur is, bezit SPORTAMUNDI het recht om de overeenkomst te beëindigen ten aanzien van de klant - door deactivatie van diens gebruikersaccount - wanneer zij hiertoe een objectieve noodzaak ziet.

Onder objectieve noodzaak is begrepen, zonder beperkt te zijn tot:

 • Indien SPORTAMUNDI tijdens de overeenkomst redenen heeft om te veronderstellen dat de gegevens van de klant vals, inaccuraat of verouderd zijn;
 • In het geval SPORTAMUNDI ontdekt of substantiële vermoedens heeft dat de klant haar diensten gebruikt voor ongeautoriseerde doeleinden;
 • Bij vermoedens van schending van huidige algemene voorwaarden door de klant;
 • In het geval SPORTAMUNDI ontdekt dat de overeenkomst met de klant is gebaseerd op foutieve informatie van de klant of wanneer SPORTAMUNDI vermoedt dat de klant een product van SPORTAMUNDI aankoopt omwille van redenen die niet als objectief redelijk en aanvaardbaar kunnen beschouwd worden;
 • Indien de klant in gebreke blijft om zijn uitstaande facturen aan SPORTAMUNDI tijdig of volledig te betalen;
 • In het geval van een dreigend faillissement van de professionele klant.

Na deactivatie is SPORTAMUNDI gerechtigd om de klant definitief de toekomstige toegang te ontzeggen tot de diensten, dan wel de deactivatie opnieuw ongedaan te maken na onderhandeling met de klant.

In elk van deze gevallen is SPORTAMUNDI gerechtigd een schadevergoeding te eisen voor de schade die zij hierdoor heeft opgelopen.

SPORTAMUNDI houdt eraan om de klant te verwittigen van de deactivatie per e-mail minstens 5 kalenderdagen alvorens de beëindiging uitwerking zal vinden.

15. Confidentialiteit

(15.1) Inputdata: Alle data die wordt ingegeven door de klant bij gebruik van de diensten (hierna “inputdata”), zullen naar best vermogen en met de nodige zorg confidentieel worden behandeld door SPORTAMUNDI.

SPORTAMUNDI zal zich louter beperken tot het analyseren van het gebruikersgedrag van haar klanten met het oog op verbetering van haar diensten. Een lijst met medewerkers die toegang hebben tot de inputdata kan opgevraagd worden door een e-mail te sturen naar info@sportamundi.be. Enkel wanneer de klant hiertoe uitdrukkelijk verzoekt in het kader van de helpdesk (cfr. 17), zal SPORTAMUNDI eventueel andere werknemers uitzonderlijk toegang verlenen tot de inputdata met het oog op een snelle en gerichte oplossing van het probleem van de klant.

SPORTAMUNDI fungeert als facilitator voor de verwerking van de inputdata van de klant, en dient dan ook als loutere verwerker te worden beschouwd. De klant is en blijft de eindverantwoordelijke van diens verwerkte inputdata en de inhoud daarvan. De verwerking via SPORTAMUNDI mag plaatsvinden waar dan ook ter wereld, en middels de technieken die zij daartoe zelf voldoende acht.

Iedere klant is verplicht om zelf de nodige confidentialiteit toe te kennen aan haar inputdata, en toe zien dat dit tevens wordt nageleefd door derden aan wie zij de toegang verleent tot haar gebruikersaccount. Zo dient een klant zich ervan bewust te zijn dat hij bij het overmaken van zijn “API-key” aan een derde partij, hij deze derde partij volledige toegang geeft tot diens gebruikersaccount, logins en inputdata.

SPORTAMUNDI kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van of onjuist gebruik van de inputdata van haar klanten, behalve wanneer dit louter en alleen te wijten is aan haar fout.

SPORTAMUNDI zal enkel overgaan tot het verlenen van toegang in de inputdata van haar klant aan derden, wanneer zij hiertoe rechtsgeldig wordt verzocht (bijvoorbeeld: in kader van een juridisch onderzoek of wanneer zij hiertoe bij vonnis wordt verplicht). Elke kost of schade dat dergelijke toegang met zich meebrengt ten laste van SPORTAMUNDI, zal worden gedragen door de klant.

(15.2) Samenwerking: Alle informatie (zoals maar niet beperkt tot bedrijfsgegevens, klantenlijsten of gegevens over loonlijsten) die tussen SPORTAMUNDI en een (potentiële) klant wordt uitgewisseld voorafgaand aan een samenwerking tussen partijen tot onderzoek van de mogelijkheden van een eventuele samenwerking, zal door elk van de ontvangende partijen als confidentieel worden behandeld.

Dezelfde verplichting geldt voor alle informatie die tijdens de samenwerking tussen partijen wordt uitgewisseld. Deze confidentialiteitsverplichting heeft evenwel in geen geval tot gevolg dat ideeën besproken tussen partijen die kunnen dienen tot verbetering of uitbreiding van de diensten van SPORTAMUNDI, niet achteraf door en in naam van SPORTAMUNDI mogen worden uitgewerkt en vervolgens gecommercialiseerd.

De ontvangende partij mag deze confidentiële informatie uitsluitend bekend maken aan haar werknemers voor zover deze daarvan kennis dienen te hebben voor het realiseren van een eventuele samenwerking.

Ieder van de ontvangende partijen zijn gehouden tot een eeuwigdurende geheimhouding, tenzij wanneer de versterkte informatie openbaar bekend is geworden buiten toedoen of nalaten van de ontvangende partij, of wanneer de ontvangende partij juridisch verplicht is tot bekendmaking.

Elk van de ontvangende partijen verplicht zich om de informatie op geen enkele wijze in exploitatie te nemen of toe te passen voor enige ander doel dan het onderzoeken van een eventuele samenwerking tussen partijen.

Geen van de ontvangende partijen zal een aanvraag indienen tot intellectuele eigendomsbescherming, waar ook ter wereld, met betrekking tot de aan hem versterkte informatie en zal ook niemand in de gelegenheid stellen dit te doen, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de verstrekkende partij.

Indien een van de ontvangende partijen de verplichtingen van artikel 15.2 nalaat na te komen, zal door dit enkel feit per gebeurtenis een onmiddellijk opeisbare vergoeding verschuldigd zijn van 500,00 EUR ten gunste van de verstrekkende partij, onverminderd het recht op vergoeding van de werkelijk geleden schade.

16. Gevolgen deactivatie

Indien de overeenkomst tussen SPORTAMUNDI en de klant wordt beëindigd ingevolge een opzegging door de klant (cfr. artikel 7), is de klant ertoe gehouden om voorafgaand aan diens opzegging en op eigen initiatief zijn ingegeven inputdata te exporteren via de beschikbare export tools.

Indien de overeenkomst tussen SPORTAMUNDI en de klant wordt beëindigd door toedoen van SPORTAMUNDI (cfr. artikel 14), dient de klant - binnen de periode die SPORTAMUNDI heeft meegedeeld bij kennisgeving van de beëindiging zijn input-data te exporteren via de beschikbare export tools.

Indien de klant de bepalingen van dit artikel niet naleeft, behoudt SPORTAMUNDI zich het recht voor om deze inputdata te bewaren op grond waarvan zij deze naar best behoren met nodige confidentialiteit zal behandelen en niet openbaar zal maken.

Evenwel bezit SPORTAMUNDI in dergelijk geval het recht om de inputdata na verloop van tijd te wissen.

17. Helpdesk en klachten

In het geval de klant vragen heeft of problemen ondervindt aangaande de functionaliteit van de diensten, kan beroep worden gedaan op de helpdesk van SPORTAMUNDI. Deze helpdesk wordt gegarandeerd van 9u tot 17u op werkdagen (zater-, zon- en feestdagen uitgesloten), en is volledig kosteloos. Deze helpdesk kan per email (info@sportamundi.be) worden bereikt.

Via haar helpdesk zal SPORTAMUNDI de klant naar best vermogen en zo spoedig als mogelijk bijstaan in het zoeken naar een oplossing voor de specifieke vraag van de klant.

Bij problemen inzake beschikbaarheid van haar diensten, zal SPORTAMUNDI binnen de grenzen van het redelijke een oplossing aanbieden. In ieder geval bezit SPORTAMUNDI volledige vrijheid om te bepalen wat een gepaste oplossing of tegemoetkoming is naar haar klanten.

Onmiddellijk na de levering van de dienst (cfr. artikel 8), dient de klant een eerste verificatie uit te voeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft - onder meer - betrekking op: hoeveelheden van de logins, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken van de software, etc. De klant dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen de 5 kalenderdagen na levering aan SPORTAMUNDI over te maken via de helpdesk of e-mail (info@sportamundi.be), maar in ieder geval 48 uur na ontdekking ervan.

Verborgen gebreken dienen door professionele klanten binnen één (1) maand vanaf datum van levering van de diensten, maar in ieder geval 48 uur na ontdekking ervan, schriftelijk aan SPORTAMUNDI te worden meegedeeld, via de helpdesk of e-mail (info@sportamundi.be). Dergelijke gebreken hebben - onder meer - betrekking op: fouten in de back-end van de website of programmatuur, database of programmeerfouten, etc. Voor consumenten-klanten geldt de wettelijke garantie voor verborgen gebreken van 2 jaar vanaf de datum van levering van de diensten.

Dergelijke garantie kan slechts worden ingeroepen voor zover de consument-klant kan aantonen dat het gebrek reeds bestond op het moment van levering. Alle klachten op grond van verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, binnen de maand na de ontdekking ervan door de consument-klant aan SPORTAMUNDI te worden meegedeeld als bepaald in deze paragraaf.

Indien geen klachten worden meegedeeld binnen deze termijnen, wordt de klant geacht de levering te hebben goedgekeurd en aanvaard. Op straffe van niet-ontvankelijkheid van de klacht moet de klant kunnen bewijzen dat hij de diensten zowel voor als na het ontdekken van de gebreken correct gebruikt heeft.

De garantie of vrijwaring voor verborgen gebreken is in geen geval van toepassing indien de schade veroorzaakt is door een foutief of onbeveiligd gebruik van de diensten door de klant (bv. geen gebruik van firewall of onvoldoende bescherming tegen virussen).

Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verandering of herstel door de klant zelf of door derden.

De klant is gehouden tot vergoeding van de kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

18. SPORTAMUNDI communicatie

De diensten omvatten communicatie van SPORTAMUNDI via e-mail op regelmatige tijdstippen, aangaande dienstgerelateerde aankondigingen, administratieve e-mails en nieuwsbrieven.

Te allen tijde beschikt de klant over de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor deze nieuwsbrieven. Gezien deze communicatie wordt beschouwd als inherent deel uitmakend van de dienstverlening kan de klant SPORTAMUNDI op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor wijzigingen van welke aard dan ook waarvan de klant normaliter op de hoogte zou zijn gesteld door de communicatie maar geen kennis heeft van gekregen ingevolge diens uitschrijving.

19. Aansprakelijkheid

SPORTAMUNDI staat in geen geval het gebruik toe van haar diensten voor illegale of onwettige doeleinden, of voor de overdracht van data die illegaal, lasterlijk, inbreuk maakt op iemands privacy, beledigend, bedreigend, schadelijk is of een inbreuk maakt op iemands intellectuele eigendomsrechten (niet-limitatieve opsomming). De bestemming van het gebruik van de diensten is de volledige verantwoordelijkheid van de klant. De klant garandeert in geen geval de diensten te gebruiken voor de overdracht van “junk mail”, “spam”, “chain mail”, “phishing” of andere ongewenste massadistributie van e-mail.

Het gebruik van de diensten en (het gedownloade materiaal via het gebruik van de diensten) verloopt op eigen risico van de klant. De klant erkent daarbij uitdrukkelijk dat de diensten door SPORTAMUNDI worden geleverd zonder enige verklaringen of garanties, expliciet of impliciet. Zo geeft SPORTAMUNDI geen garanties met betrekking tot deze dienst of de informatie verstrekt door deze diensten.

Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van vorige paragraaf, garandeert SPORTAMUNDI niet dat: (i) de diensten en/of website voortdurend beschikbaar, virusvrij, tijdig of volledig veilig zullen zijn, of (ii) de door de dienst verstrekte informatie volledig, juist, nauwkeurig of niet-misleidend is.

De klant is in ieder geval zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan zijn computerprogramma of draadloos apparatuur na gebruik van de diensten.

Alle vermeldingen op de website zelf met betrekking tot de betrouwbaarheid en de beveiliging van de diensten vormen een loutere beschrijving van de inspanningsverbintenis van SPORTAMUNDI. SPORTAMUNDI zal aldus te allen tijde optreden naar best vermogen en eigen inzicht. Voor verdere uitleg over de vermeldingen op de website verwijst SPORTAMUNDI steeds naar de inhoud van deze voorwaarden.

Een klant wordt geacht geen (confidentiële) informatie/gegevens (vb. een excel sheet met data) te verstrekken aan SPORTAMUNDI op welke wijze dan ook of om welke reden dan ook. Indien hier toch wordt van afgeweken door uitdrukkelijk handelen van de klant, erkent deze volledig op eigen risico te handelen. In zulks geval garandeert SPORTAMUNDI met betrekking tot de verstrekte informatie niet dezelfde beveiliging en confidentialiteit als zij garandeert met betrekking tot de inputdata (cfr. art. 15.1).

SPORTAMUNDI is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van onrechtstreekse, speciale of gevolgschade, zakelijke verliezen, verlies van inkomsten, verlies van winst of verwacht spaargeld, verlies van contracten of zakelijke relaties, verlies van reputatie of goodwill, verlies of beschadiging van informatie of gegevens, of enige andere schade veroorzaakt uit het gebruik van de diensten. Deze beperking van aansprakelijkheid is tevens van toepassing nadat SPORTAMUNDI uitdrukkelijk werd ingelicht over het potentiële verlies van de klant.

SPORTAMUNDI is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.

Met uitzondering van de vrijwaring door SPORTAMUNDI volgens bovenstaande garantiebepaling, is de aansprakelijkheid van SPORTAMUNDI beperkt tot het bedrag waartoe SPORTAMUNDI is verzekerd en in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

De klant erkent tenslotte dat SPORTAMUNDI geen garantie biedt dat de diensten voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied, behalve de regelgeving of vereisten die gelden in België zoals deze geldt op het moment van levering van het product aan de klant door SPORTAMUNDI, zodoende SPORTAMUNDI niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor latere wetswijzigingen van welke aard dan ook.

20. Overmacht/hardship

Indien SPORTAMUNDI, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om haar verplichtingen uit te voeren of de uitvoering ervan onredelijk verzwaart, heeft zij het recht om de uitvoering ervan geheel/gedeeltelijk en voorlopig voor de duur van deze overmacht dan wel definitief op te schorten, zonder tot enige vooropzeg gehouden te zijn of enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Worden onder meer conventioneel als gevallen van overmacht beschouwd: inbeslagname, ziekte, oorlog, blokkade, opstand, staking of lock-out, inbeslagname, tekort aan transportmiddelen, schaarste aan diensten, beperkingen op het energieverbruik en dit hetzij bij SPORTAMUNDI, hetzij bij één van haar leveranciers.

In het geval van hardship, houdt SPORTAMUNDI eraan om de voorwaarden van de overeenkomst te heronderhandelen. In het geval tussen partijen geen akkoord kan worden bereikt, houdt SPORTAMUNDI zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de hardship.

21. Compensatie

Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen SPORTAMUNDI en de klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen SPORTAMUNDI en de klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking.

22. Intellectuele rechten

SPORTAMUNDI garandeert te beschikken over de nodige licenties of andere intellectueelrechtelijke bescherming voor het aanbieden van haar dienstenassortiment. Evenwel behoudt SPORTAMUNDI alle auteursrechten, merkrechten of de aan haar gegunde rechten op de door haar opgemaakte dienstomschrijving, programma’s, concepten, teksten, ontwerpen, tekeningen, modellen, foto’s en diensten, zodoende de klant niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SPORTAMUNDI mag overgaan tot het kopiëren van de diensten of gebruik ervan andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn.

23. Persoonsgegevens

De klant geeft aan SPORTAMUNDI de toelating om de verstrekte persoonsgegevens van de klant op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. SPORTAMUNDI handelt hierbij in overeenstemming met de Belgisch wet verwerking persoonsgegeven d.d. 8 december 1992.

Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren communicatie met de klant en kunnen anoniem gebruikt worden voor rapportering aan publieke instellingen.

De klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen informatie van SPORTAMUNDI meer wenst te ontvangen, dient de klant SPORTAMUNDI hiervan op de hoogte te brengen.

24. Rechtskeuze en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing. Geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar SPORTAMUNDI haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij SPORTAMUNDI hiervan uitdrukkelijk afwijkt.

25. Taal

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen erkent de klant dat de taal van deze algemene voorwaarden eveneens de voertaal vormt in alle transacties met SPORTAMUNDI. De oorspronkelijke taal van deze voorwaarden is Nederlands. Vertalingen of documenten opgesteld in een andere taal, vormen steeds louter een toegift naar de klant toe.